Vad räknas egentligen som ekologiskt hållbart?

Ett forskarlag med den svenske professorn i miljövetenskap- Johan Rockström, i spetsen har presenterat en definition av detta som de kallar “Planetens gränser”. Där beskriver de nio miljöförändringar där det är viktigt att vi människor håller oss inom gränserna för vad Jorden tål. Jag ska försöka förklara lite förenklat vad det handlar om:

Hotad artrikedom

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden på Jorden. Vi behöver hitta sätt att bruka mark, skog och hav så att vi låter de djur och växter, insekter, bakterier och svampar som lever där få finnas kvar. Dessa arter samverkar med varandra på komplexa sätt i olika ekosystem och utför livsviktiga tjänster, som t ex att producera syre, pollinera växter, rena vatten och att göra jorden bördig.

Global uppvärmning

Det är viktigt att bevara Jordens stabila klimat. Vi behöver hitta sätt att leva, konsumera och transportera oss utan att öka mängden växthusgaser i atmosfären. Ett stabilt klimat är hela grunden för vår civilisation eftersom det ger oss möjlighet att vara bofasta och odla vår mat.
Förtunnat ozonskikt

Det är viktigt att bevara det skyddande lager av ozon som omger Jorden. Vi behöver hålla oss ifrån freon och andra ämnen som bryter ned ozonet i stratosfären. Ozonskiktet absorberar det ultravioletta ljus från solen som annars är skadligt för såväl växter, som människor och djur.

Luftföroreningar

Det är viktigt att bevara den rena luften i Jordens atmosfär. Vi behöver hitta sätt att framställa energi, industriell produktion och transporter utan att förorena luften med skadliga partiklar. Luftföroreningar är mycket hälsovådliga för människor, djur och växter och bidrar även till försurning och övergödning.Skogsskövling

Det är viktigt att bevara Jordens skogstäckta områden. Vi behöver hitta sätt att producera mat och träprodukter utan att skövla mer skog än vad som hinner växa upp. Många arter av växter, djur och organismer är beroende av skogen för sin överlevnad. Trädens löv och barr tar upp koldioxid från luften och producerar syre. Deras rötter binder jorden så att den inte rinner iväg, samt leder vatten ner i marken.

Miljögifter

Det är viktigt att hålla Jorden ren. Vi behöver hitta sätt att leva och konsumera utan att producera kemiskt avfall som till exempel plastpartiklar, tungmetaller, radioaktivt material och läkemedelsrester. Många av dessa ämnen sprids i naturen och tas upp i kroppen av djur och människor. De kan skada organ, vävnader, matsmältning och fortplantningsförmåga och spridas vidare till kommande generationer. Då det produceras så många nya kemiska ämnen hela tiden kan vi omöjligt veta vilken påverkan de har tillsammans och på längre sikt.
Färskvattenbrist

Det är viktigt att bevara Jordens sötvattentillgångar. Vi behöver hitta sätt att hantera avlopp och att producera mat, kläder och andra varor utan att minska tillgången på färskt vatten. Vatten är en förutsättning för allt liv- för växter, djur och människor.

Övergödning

Det är viktigt att bevara näringsbalansen i Jordens sjöar, hav och vattendrag. Vi behöver hitta sätt att hantera avlopp och bruka mark och skog, så att vi inte låter stora mängder kväve och fosfor rinna ner i vattendragen. För mycket näring i sjöar och hav leder till att djur, växter och organismer dör ut, på grund av syrebrist, att solljuset inte når ner, samt att vissa arter breder ut sig på andras bekostnad.

Försurning

Det är viktigt att bevara pH-balansen i Jordens mark och vattendrag. Vi behöver hitta sätt att transportera oss, samt bruka mark och skog utan att låta ämnen som svavel, kväve och ammoniak läcka ut i naturen. Med ett surare pH frigörs metaller i både vatten och mark som är skadliga för djur, växter och människor. I sjöarna får fisken svårt att andas, romen svårt att kläckas och musslor svårt att bilda sina skal. En försurad mark utarmas på näringsämnen och får sämre produktionsförmåga.

Ekologisk hållbarhet- den trygga zonen

Dessa nio är alltså Jordens icke kompromissbara gränser. Vi är helt enkelt tvungna att hitta sätt att leva där vi håller oss inom den trygga zonen (den innersta cirkeln i bilden nedan). Där och ingen annanstans råder ekologisk hållbarhet!