Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle behöver vi börja med att bygga en kultur av tillit. I Byakademin har vi tagit detta på största allvar, genom att ha det som det huvudsakliga syftet för vår ekonomiska förening: ”Föreningen har till syfte att utforska och bygga en kultur av tillit, samt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen.”

Men vad innebär egentligen begreppet tillit? Och vad har det med hållbarhet att göra?

Tillit eller kontroll

Tillit är ett ganska svårdefinierat begrepp, men innebär en känsla av trygghet och förutsägbarhet, i en värld och en framtid som är omöjlig för oss att ha kontroll över. Relationer till andra, såväl människa som natur, innebär alltid en stor dos av osäkerhet, eftersom vi inte på förhand kan veta hur den andra parten kommer att agera. Om vi har full kontroll över situationen krävs ingen tillit, men för att våga satsa på det vi vill och drömmer om, utan full försäkran om att inte bli lurade eller övergivna, är det helt nödvändigt. Utan varken tillit eller kontroll föds en känsla av kaos, vilket är en mycket obehaglig känsla för en människa och något vi inte kan hantera under en längre tid. Därför kan man säga att det finns två alternativa strategier för oss att undvika känslan av kaos; antingen ökar vi vår tillit, eller så ökar vi vår kontroll.

Tillit fungerar alltså reversibelt, dvs ju högre kontroll ju mindre tillit och tvärtom. Organisationer som lägger mycket energi på att formulera detaljerade styr- och kontrollsystem har visat sig öka misstroendet och undergräva tilliten. På samma sätt leder brist på tillit till ökade behov av kontroll och lagstiftning.

Vi kan inte kontrollera naturen

I det kapitalistiska systemet främjar vi egenskaper som individualism, hierarki, konkurrens och vinstintresse, eftersom vi föreställer oss att det är viktiga faktorer för att lyckas med sånt som teknisk utveckling, expansion och ekonomisk tillväxt. Vår industriella kltur främjar alltså kontroll före tillit, eftersom det bättre uppfyller de mål vi satt för vårt samhälle i form av ständigt ökande BNP. Nu börjar vi dock närma oss den smärtsamma insikten att människan inte är biologiskt konstruerad för att leva enbart av ett kapitalistiskt system. Hur gärna vi än önskat att frikoppla oss från relationen till naturen och ta kontrollen över både den och andra människor, börjar vi inse att vi kommit till en återvändsgränd. För att kunna överleva är vi helt enkelt beroende av att samarbeta med såväl varandra som med resten av skapelsen. Och samarbete kräver tillit, samtidigt som fungerande samarbete skapar detsamma.

Tillit låter sig inte kontrolleras

Det sägs att tillit “är som en vild planta som bara blommar spontant”. Och det låter ju logiskt att man inte kan kontrollera förekomsten av tillit, om kontrollen i sig påverkar tilliten på ett negativt sätt.

Men hur gör man då om man vill bygga en kultur av tillit? Har du några tankar kring hur man kan få tilliten att växa?

Källa: https://mind.se/aktuellt/tillit/